Helt siden de nye banene ble bygget i 2012 har OSVB ønsket å legge til rette for både breddeaktivitet og for de beste spillerne i Oslo-området. Gutta bak Beach Boys Norway (BBN) tok initiativ til en elitesatsing for herrer i regi av klubben i forkant av 2019-sesongen, og i 2021-sesongen ble det også formalisert en damesatsing. Klubben er derfor stolte av å kunne videreføre begge elitegruppene også for 2022-sesongen! Vi vil også understreke at det ikke er noen motsetning mellom å legge til rette for elitegrupper for de spillerne som holder høyt nok nivå og ønsker å satse, og det å prioritere breddeaktivitet. Det skal vi selvsagt fortsette med i like stor grad som før, og ser elitegruppene som en viktig muliggjører for å gi også bredden i klubben gode vilkår.

Elitesatsing er et viktig steg for å posisjonere OSVB som en klubb for dem som vil satse mot å spille internasjonalt og nasjonalt, og dette er derfor viktige kriterier for deltakelse i elitegruppene. BBN og Elite Jenter vil ha hhv 4 og 3 økter per uke kommende sesong, og vil også ha treninger gjennom vinterhalvåret. Hovedmålet er å skape et solid helårs treningstilbud for de beste spillerne i Oslo og omegn, som kan representere idretten og klubben både nasjonalt og internasjonalt. Gruppene har derfor stort fokus på å skape gode treningsrutiner med høy treningskvalitet, som gir en prestasjonskultur der man løfter hverandre som gruppe og oppnår resultater.

Elitesatsing krever noe investering fra OSVB som klubb, samtidig som vi hele tiden har vært tydelige overfor disse gruppene at det også forventes at de gir noe tilbake til resten av medlemmene. Elitegruppene er derfor viktige bidragsytere som klubben er helt avhengig av med tanke på å opprettholde antallet trenere og den faglige kompetansen på disse, profilere klubben utad og generelt ha personer som bidrar på dugnader og under arrangementer. Begge gruppene har nå formaliserte avtaler med OSVB, der både spillerne i gruppa og klubben forplikter seg til gjensidige ytelser (eksempelvis å stille opp for klubben som trenere, på dugnad, holde treningssamlinger og drive promotering, mot f.eks tilskudd til trener, treningstid og klær).

I takt med at dette samarbeidet har blitt mer formalisert og klubben har gitt økonomiske overføringer, har man løpende vurdert og diskutert behov for uttak. Frem til nå har deltakelse vært basert på en kombinasjon av nivå, ambisjoner/satsningsvilje, resultater og vurdering fra hovedtrener(e). I år er rammene rundt gruppene ytterligere formalsering: Begge gruppene har plass til inntil 12 spillere, og uttak gjøres av hovedtrener basert på nivå (hovedkriterie), ønske om å satse internasjonalt, mål om å satse i NT og oppmøte på treninger (fravær skal være et unntak).

Ved interesse eller spørsmål, kontakt hovedtrener Kjetil Tellnes (93 41 56 57 eller [email protected]) så raskt som mulig, og helst innen 1. mai

Bli medlem