Vi har fått mange spørsmål angående elitegruppene og deres treningstider de siste dagene og ønsker derfor å komme med en felles oppklaring. Vi har to eksisterende og definerte elitegrupper i OSVB, en for damer og en for herrer.

Treningstider/Ukeplan

Vi ser at flere reagerer på den mengden treningstid elitegruppene var tildelt i ukeplanen. Vi forstår at når så mye tid ble avsatt til elitegruppene ville det i praksis bety at det ble enda vanskeligere enn det allerede er å få spilletid for øvrige medlemmer som driver uorganisert trening.

Vi har nå komprimert denne treningstiden noe for å ta hensyn til dette, for vi forstår hvor viktig Voldsløkka er for dere alle, særlig nå. Elitegruppene står imidlertid med mer treningstid enn vanlig nå, og årsaken til det er at i vanlig sesong prioriteres alltid bredde foran elite med tanke på treningstid. Nå som bredde ikke kan tildeles organiserte treninger, tenker vi det er fint at elitegruppene kan få litt ekstra treningstid for en gangs skyld.

Om elitegruppene

Elitegruppene er viktige bidragsytere som klubben er helt avhengig av med tanke på å opprettholde antallet trenere og den faglige kompetansen på disse, profilere klubben utad og generelt ha personer som bidrar på dugnader og under arrangement.

Det er ingen motsetning mellom å legge til rette for elitegrupper for de spillerne som holder høyt nok nivå og ønsker å satse, og det å prioritere breddeaktivitet. Det er viktig for OSVB å legge til rette for alle medlemmer, uansett nivå. Dette innebærer at vi også ønsker å være en klubb for dem som vil satse mot å spille internasjonalt og nasjonalt. Det krever noe investering fra oss som klubb, samtidig som vi hele tiden har vært tydelige på overfor disse gruppene at det også forventes at de gir noe tilbake til resten av medlemmene. Det opplever vi at fungerer både for klubben som helhet og disse gruppene. En klassisk vinn-vinn situasjon.

Historikk

Helt siden de nye banene ble bygget i 2012 har klubben prøvd å også legge til rette for de beste spillerne i Oslo-området, uten at vi klarte å få til dette på noen god måte før gutta bak Beach Boys of Norway (BBN) tok initiativ i forkant av 2019-sesongen. Etterhvert har dette utvikla seg til et formalisert samarbeid, der denne elitegruppa inngår i klubben og har forplikta seg til å stille opp for klubben (som trenere, på dugnad, holde treningssamlinger og drive promotering). Klubben gir tilbake ved å tilrettelegge for et godt treningsmiljø for denne gruppa, gjennom tilskudd (21 600 kr årlig som går til baneleie og innleie av trener), treningstid og klær.

I takt med at dette samarbeidet ble mer formalisert og klubben ga økonomiske overføringer, har man også løpende vurdert og diskutert behov for uttak. Per dags dato har dette vært basert på en kombinasjon av nivå og ambisjon/satsningsnivå. Det har før årets sesong ikke vært ytret ønsker fra andre om at de gjerne ville være med her, eller få tilsvarende opplegg.

Etterhvert som vi fikk en slik elitegruppe på herresida, har det også vært et sterkt ønske fra styret å etablere tilsvarende på damesida. I fjor ble det derfor, etter flere år med diskusjon om hvordan vi skulle få til dette, oppretta en elitegruppe for damer. Spillerne på høyest nivå i klubben ble gitt treningstid og fikk tildelt egen trener. Vi hadde allerede sett at denne gruppa ikke hadde et tilfredsstillende treningstilbud blant de øvrige gruppene. Så vidt oss bekjent var det ikke pågang fra flere spillere som ønsket å være med i denne gruppa i fjor, enn de som fikk være med.

I forkant av årets sesong har denne damegruppa blitt formalisert med en tilsvarende avtale som man har hatt på herresiden der både spillerne i gruppa og klubben forplikter seg til gjensidige ytelser med identiske forhold som avtalen BBN har hatt.

I fjor var det viktigste å få i gang gruppa, og det ble derfor ikke gjort noe utover å legge til rette for at de som holdt riktig nivå og hadde ønsker om å satse, fikk være med. I år har vi gjort noen endringer, og gruppa er tatt ut basert på hvem som var med i fjor, resultatlister og hjelp fra hovedtrenere basert på tidligere års prestasjoner og ambisjons/satsningsnivå (det har ikke vært mulig å arrangere tryouts fordi corona..). Medlemmene av gruppa har også del forpliktelser overfor klubben. Det er viktig å understreke at gruppa fortsatt er i etableringsfasen og at tydeligere retningslinjer for uttak er noe vi fortsatt jobber med.

Styret er i kontinuerlig dialog med elitegruppene om hvordan vi på best mulig måte kan styre hvem som skal få være en del av disse gruppene. Hittil har det ikke vært stor pågang, hvilket er hovedgrunnen til at det ikke har vært annonsert hvilke uttakskriterier som gjelder, slik det nå har blitt etterlyst. Vi kommer til å jobbe videre med de innspillene som har kommet angående uttak til disse gruppene. Det er også viktig for oss å understreke at rammene for elitegruppene er noe vi jobber med uavhengig av coronasituasjonen da målet med disse er å bygge langvarige og gode treningsmiljøer. Coronasituasjonen har imidlertid skapt en del ekstra uklarhet og frustrasjon fordi det har blitt en sammenblanding av treningskriterier for å være med i elitegruppene generelt og hvem som defineres som toppidrett.

Hvem kan trene? - Elitegrupper vs. NVBFs toppidrettsdefinisjon

Definisjonen til NVBF på toppidrett for sandvolleyball innebærer at det kun er topp 32 nasjonalt på henholdsvis dame- og herresiden som defineres som toppidrett kategori 3 (totalt 64 spillere nasjonalt): Se her: https://volleyball.no/protokoll-korona/

Så vidt vi har skjønt ble dette endret i slutten av mars 2021 fordi man så at for mange ble definert som toppidrettsutøvere. Hvordan toppidrett defineres har vi som klubb ingen råderett over, og en eventuell diskusjon om hvem som defineres som toppidrett må tas med Norges Volleyballforbund.

Styret har jobbet mye de siste dagene med å få en avklaring på hvem som regnes blant de 32 beste spillerne i Norge per kjønn. Dette viser seg å være en vanskelig oppgave, fordi det ikke er noen klar definisjon på hvordan man skal regne ut hvem som er blant de 32 beste spillerne per kjønn da rankinglistene er mangelfulle. Vi har fortsatt ikke fått klarhet i dette, og har følgelig ingen sikre lister vi kan gå etter. Vi jobber naturligvis videre med dette, men vi ønsker å oppfordre de som er spesielt interesserte til å ta kontakt med forbundet og hjelpe oss med å få en klarhet i hvem som faller inn under forbundet sin definisjon av toppidrett.

Vi bestemte oss for å la elitegruppene i OSVB starte med trening nå fordi vi er sikre på at de er innenfor toppidrettsdefinisjonen basert på spillernes høye plassering på de listene som eksisterer. I tillegg hadde de altså allerede eksisterende treningsgrupper som enkelt kunne starte opp. Det er også viktig å understreke at toppidrettsdefinisjonen er ment å favne de utøverne som er nærmest å ha idretten som sitt yrke. Elitegruppene i klubben er nærmest denne hensikten i vår klubb, og dette har vært vektlagt når vi har vært usikre på hvilke spillere som skal kunne trene ut fra NVBFs definisjon. Om det skulle vise seg at vi har mange flere spillere som går innunder denne definisjonen men som per nå ikke trener med elitegruppene, vil disse få egne treningstider.

Til slutt

Vi i styret ser at vi kunne vært tydeligere utad tidligere på hva slags elitegrupper vi har og hvordan disse er organisert. Det er vårt ansvar og det beklager vi. Vi forstår også at å kunne trene på Voldsløkka nå er utrolig viktig for en stor del av medlemsmassen vår. Vi ønsker alltid som klubb å finne en løsning som alle kan være fornøyde med.

Vi håper de justeringene som er gjort i treningstidene til elite i oppdatert ukeplan samt de oppklaringene vi kommer med her gjør at flere har forståelse for at de treningstidene som nå er satt opp til elite er rimelige, og at man føler at det er nok fri banetid til uorganisert spill.

Helt til slutt: Tro oss når vi sier at vi er MINST like frustrert som alle andre over at corona skaper uforutsigbarhet og begrensninger i hva vi kan tilby hele medlemsmassen vår. Dette året har vært alt annet enn lett, men vi håper vi kan se fremover som en samla klubb og at vi så snart som mulig kan organisere et tilbud for alle medlemmene våre!

Sees i sanda!

Styret


Bli medlem